ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТОВЕТЕ VESTI.BG, SINOPTIK.BG, PARITENI.BG, EDNA.BG, GONG.BG, DARIKNEWS.BG, DARIKFINANCE.BG, SIGNAL.BG, MANOFTHEYEAR.BG, LOG.BG, ALBUM.BG,


Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от Нет Инфо ЕАД информационни услуги и ресурси посредством уебсайтовете VESTI.BG, SINOPTIK.BG, PARITENI.BG, EDNA.BG, GONG.BG, DARIKNEWS.BG, DARIKFINANCE.BG, SIGNAL.BG, MANOFTHEYEAR.BG, LOG.BG, ALBUM.BG („Общите условия”) и урежда отношенията между Нет Инфо ЕАД и всеки един от потребителите на достъпните през посочените уебсайтове информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. „Уебсайтовете/Уебсайтовете на Нет Инфо” са уебсайтовете VESTI.BG (http://www.vesti.bg/), SINOPTIK.BG (http://www.sinoptik.bg/), PARITENI.BG (http://www.pariteni.bg), EDNA.BG (http://www.edna.bg), GONG.BG (http://www.gong.bg), DARIKNEWS.BG (http://www.dariknews.bg), DARIKFINANCE.BG (http://www.darikfinance.bg), SIGNAL.BG (http://www.signal.bg), MANOFTHEYEAR.BG (http://www.manoftheyear.bg/), LOG.BG (http://www.log.bg), ALBUM.BG (http://www.album.bg), собственост на Нет Инфо, посредством които на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.
1.2. „Нет Инфо” ЕАД (наричано по-долу Нет Инфо) e търговското дружество, вписано в Търговския регистър под ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. "Христофор Колумб" № 41, ет. 5, и с адрес за кореспонденция: гр. София 1592, р-н Искър, бул. "Христофор Колумб" № 41, ет. 5, тел. (+359 2) 960 31 00, факс (+ 359 2) 963 41 79, e-mail: info@netinfocompany.bg, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG202632567, предоставящо посредством администрираните от него уебсайтове информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.
1.3. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните, през който и да е от Уебсайтовете информационни услуги и ресурси.
1.4. „Потребителско съдържание” е всеки текст, файл, изображение, адрес на Интернет страница или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на Нет Инфо, включително, но не само, посредством публикуване на коментари и мнения относно информационни ресурси, разположени на някой от Уебсайтовете и/или съдържание в потребителския си профил, с оглед те да бъдат достъпни чрез съответния Уебсайт за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.6. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
1.7. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, Електронни препратки или други материали и ресурси.
1.8. „Интернет страница” е част от Уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.9. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.10. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.11. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
1.12. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.13. RSS (Really Simple Syndication) – XML език, който се използва за споделяне и обмен на информация между уебсайтове посредством заглавия или кратки обзори на съдържанието и връзка, водеща до първоначалния източник на информация.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
2.1. Нет Инфо чрез Уебсайтовете предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ за лично ползване комплекс от ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в Уебсайтовете („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват:
1.Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в Уебсайтовете;
2.Достъп до коментари на други ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайтовете, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;
3.Услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайтовете или в глобалната Интернет мрежа;
4.Други услуги, които Нет Инфо развива и обогатява.
2.2. Нет Инфо предоставя безвъзмездно за лично ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без предварителна регистрация, уеб-достъп (по протокол HTTP) до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайтовете ресурси, като:
1.текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от Нет Инфо и/или неговите партньори;
2.текстови, графични, аудио и видео материали и др., предоставени за публикуване в който и да е от Уебсайтовете от ПОТРЕБИТЕЛИ;
3.коментари на ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на един или повече от Уебсайтовете, както и относно публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали;
4. услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайтовете или в глобалната Интернет мрежа;
5. други ресурси, достъпни за нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ.
2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайтовете е възможно само след предварителна регистрация и създаване на потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ на който и да било от Уебсайтовете. Такива са, без да се ограничават до, следните Услуги:
1.Възможност за публикуване на Уебсайтовете на коментари относно съдържанието им, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;
2.Възможност за изграждане на потребителски профил по зададени от Нет Инфо критерии;
3.Други услуги, предоставяни на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайтовете.
2.4. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на Уебсайтовете. Нет Инфо не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
2.5. Нет Инфо има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.6. Услугите на Нет Инфо се предоставят „във вида, в който са” и Нет Инфо не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. Нет Инфо няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на който и да е от Уебсайтовете на Нет Инфо („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на някой от Уебсайтовете („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на Услугите, описани в т. 2.2.
3.2. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е свързал, използвайки Услугите. Настоящите Общи условия не се прилагат за предоставяне от Нет Инфо на услуги, за които има отделни правила, както и за предоставянето на възмездни услуги. Отношенията между Нет Инфо и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по предоставяне на тези услуги са предмет на отделен договор между страните.
3.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес passport.netinfo.bg/terms/ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всеки от Уебсайтовете. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайтовете, включително с отварянето на Интернет страница от който и да е от Уебсайтовете, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на който и да е от Уебсайтовете, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
3.4. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация.
3.5. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира, чрез отбелязване в полето „Декларирам, че съм се запознал и съм съгласен с Общите условия” в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва при ползване на Услугите, налични на който и да било от Уебсайтовете. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.
3.6. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до съответните предлагани от Нет Инфо посредством Уебсайтовете Услуги. При попълване на заявлението за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Нет Инфо данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
3.7. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Нет Инфо има право да откаже регистрацията.
3.8. Забранява се предоставяне на неверни данни, неотразяване на настъпилите промени в срок и регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Нет Инфо може да откаже регистрацията или да прекрати съществуваща регистрация, както и да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора с Нет Инфо.

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ получава достъп до потребителския си профил, възможност да изменя данните в него, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3, налични на всички Уебсайтове на Нет Инфо.
4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите. Нет Инфо не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Нет Инфо в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
4.4. Потребителският профил представлява обособена група от Интернет страници, съдържащи информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставена в процеса на регистрация и съхранявана на Сървър на Нет Инфо. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си и други данни, предоставени при регистрацията или в последствие.
4.5. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Нет Инфо може да откаже регистрацията на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
5.1. Договорът между Нет Инфо и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва на български език и поражда действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.3 или т. 3.5.
5.2. Договорът има действие:
а) за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите на всички Уебсайтове на Нет Инфо;
б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването му по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
6.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Нет Инфо. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
6.2. Нет Инфо довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на Уебсайтовете. Нет Инфо предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.
6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат възможността да заявят в срока по т. 6.2 чрез изпращане на съобщение до Нет Инфо, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Нет Инфо, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Нет Инфо за ползване на услугите, предоставяни чрез който и да е от Уебсайтовете, при което Нет Инфо има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Нет Инфо услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.
7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайтовете, с оглед ползването им за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Нет Инфо за всеки отделен вид Услуга.
7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано на Уебсайтовете, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта. Достъп до мултимедийно съдържание (аудио и видео записи/файлове) може да бъде осъществявано единствено чрез стрийминг (streaming) – предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Уебсайтовете до крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, даващо възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване.
7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до съдържание, публикувано на който и да е от Уебсайтовете, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от съответния Уебсайт на Нет Инфо и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява публикувано на Уебсайтовете съдържание за каквито и да било търговски цели.
7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да се придържа към условията, определени от Нет Инфо, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Нет Инфо и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.
7.6. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има право да разполага на Сървър на Нет Инфо Потребителско съдържание под формата на коментари към конкретни материали, разположени в част от Уебсайтовете, или като част от информацията, която въвежда в потребителския си профил, при спазване изискванията на настоящите Общи условия.
7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Нет Инфо Услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, разполага на Сървър на Нет Инфо и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, коментари, както и всякакви други материали или Електронни препратки към такива, които са:
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в. накърняващи доброто име на другиго или призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
г. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
д. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, включително подтикващи към извършване на терористична дейност;
е. с порнографско, открито сексуално или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
ж. които не съответстват на тематичната насоченост на Уебсайта или конкретен публикуван на него материал, за който се отнасят;
з. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
и. нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително материали, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
й. които са неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма”, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми” или други форми за привличане на клиенти;
к. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
л. съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
м. с големина на файла над определените на всеки от Уебсайтовете максимални размери.
7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Нет Инфо Услуги:
а. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
в. да уведомява незабавно Нет Инфо за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
г. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
д. да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
е. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание („pop-up”-ове, „blind links” и други подобни).
7.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Нет Инфо Услуги, като прекрати регистрацията си чрез изпращане на съобщение на e-mail: info@netinfocompany.bg. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като Нет Инфо спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, и има право да спре достъпа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ до Потребителското съдържание и да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Нет Инфо
8.1. Нет Инфо се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.
8.2. Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Нет Инфо няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на Сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛИ посредством ползването на Услугите.
8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Нет Инфо съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на Сървър на Нет Инфо, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Нет Инфо или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
8.4. Нет Инфо има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайтовете, включително в потребителския профил, Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Нет Инфо или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Нет Инфо.
8.5. Нет Инфо има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.(изм. в сила от 23.05.2018 г.)Доколкото използваме Вашите данни за целите на директния маркетинг - предоставяне на нетаргетирана банерна, видео и друг вид реклама, ние го правим, за да следваме нашите легитимни интереси. Тези интереси включват факта, че Нет Инфо ЕАД е дружество с търговска цел, продаващо реклама и реализира печалба по този начин без да накърнява интересите на субектите на данни.
8.6. Нет Инфо има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите, както и да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания, включително при неспазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на изискване по т. 7.7. или т. 7.8. по-горе.

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
9.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайтовете, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на Нет Инфо и/или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Нет Инфо и предоставило за публикуване съответните материали, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
9.2. Правото на достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до материалите и ресурсите на Уебсайтовете не включва правото да се използва, записва, съхранява, променя, адаптира, разпространява публично, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Нет Инфо, негов партньор, клиент, друг ПОТРЕБИТЕЛ на Уебсайтовете или трето лице.
9.3. Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от който и да е от Уебсайтовете да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на съответния Уебсайт, при условие, че това не причинява вреди за Нет Инфо и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на Нет Инфо и посочване на Електронна препратка към съответния Уебсайт на Нет Инфо и/или неговите партньори, на който е публикуван целият материал, от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на Електронната препратка не следва да въвежда ПОТРЕБИТЕЛЯ в заблуждение по отношение на Нет Инфо и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Нет Инфо и/или неговите партньори интерфейс. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Нет Инфо и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължат предварително уведомление.
9.4. Всяко ползване, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на който и да е от Уебсайтовете, извън горните хипотези, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Нет Инфо и/или неговите партньори за съответния вид използване.
9.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от Нет Инфо на който и да е от Уебсайтовете с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайтовете в нарушение на настоящите Общи условия.
9.6. С разполагането на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание на който и да е от Уебсайтовете, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на Нет Инфо правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Уебсайтовете и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.
9.7. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на който и да е от Уебсайтовете ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на Нет Инфо правото да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайтовете, на които се визуализира Потребителското съдържание.
9.8. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.
9.9. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в някой от Уебсайтовете, той следва да изпрати уведомление на адреса или и-мейла по т. 1.2. Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:
а) Подпис на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето – носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
б) Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
в) Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала – изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание;
г) Информация, достатъчна за Нет Инфо, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице, като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;
д) Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
е) Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.
Нет Инфо по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.
9.10. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него, е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до Нет Инфо със съдържанието и по реда, предвиден в т.9.9. След получаване на уведомлението, Нет Инфо го препраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, подал уведомление по т.9.9. и по своя преценка предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

Х. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
10.1. При копиране или възпроизвеждане на материали и ресурси вън от допустимото съгласно настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Нет Инфо, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на Нет Инфо неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Нет Инфо от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
10.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети Нет Инфо и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Нет Инфо Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.
10.3. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети Нет Инфо, както и всяко трето лице, за вредите, които са претърпели във връзка с неправомерно използване на Услугите от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
10.4. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на Нет Инфо и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия.
10.5. Задълженията на лицата по настоящия раздел Х продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.
10.6. Нет Инфо полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или ще задоволят негови конкретни или специфични нужди, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. Страните се съгласяват, че Нет Инфо не отговаря за непредоставянето на някои или всички от Услугите на един или повече от Уебсайтовете, поради наличие на разлика в структурата и/или функционалността на отделните Уебсайтове към даден период. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Нет Инфо не отговоря за евентуално причинени вреди или пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайтовете.
10.7. Нет Инфо не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Нет Инфо, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или Сървърите на Нет Инфо.
10.8. Страните приемат, че Нет Инфо не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Нет Инфо с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Нет Инфо предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.
10.9. Нет Инфо не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
10.10. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, Нет Инфо не отговаря за съдържанието на извлечената информация при използването на Услугата, даваща възможност за търсене.
10.11. Нет Инфо не носи отговорност за верността и законосъобразността на Потребителското съдържание и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Освен това, Нет Инфо не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез който и да е от Уебсайтовете.
10.12. Нет Инфо не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани или направени достъпни от друго лице посредством или с оглед ползването на Услугите, предоставяни от Нет Инфо, независимо дали е дало или не съгласие за това.
10.13. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Уебсайтовете Електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, Нет Инфо не носи отговорност за верността, законосъобразността или противоправния характер на съдържанието, услугите или материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Нет Инфо не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
10.14. Нет Инфо не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на който и да е от Уебсайтовете на Електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Нет Инфо, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

ХІ. ПРАВА НА Нет Инфо В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ
11.1. Нет Инфо има правото по всяко време и без предварително предупреждение да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да спре достъпа до и/или да изтрие от Сървърите си всяко съдържание, разположено на който и да е от Уебсайтовете от ПОТРЕБИТЕЛЯ, да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, когато прецени, че поведението му при ползване на Услугите или Потребителското съдържание, разположено от него на някой от Уебсайтовете, противоречат на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.
11.2. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано на някой от Уебсайтовете Потребителско съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши право на интелектуална собственост на Нет Инфо, Нет Инфо има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, Нет Инфо има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.
11.3. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Нет Инфо има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.
11.4. В горните случаи Нет Инфо не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
12.1. Нет Инфо има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание, включително каченото (uploaded) в потребителския профил изображение и друга предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ и отбелязана като публично достъпна съгласно т. 12.2. информация, не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.
12.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп до своя потребителски профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от Нет Инфо. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ публикува коментари на Уебсайтовете, потребителското му име, посочените от него населено място и държава и каченото (uploaded) в потребителския му профил изображение са достъпни за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ. Също така, за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, посетили потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е достъпна предоставената от него и отбелязана като публично достъпна информация като потребителско име, изображение, населено място, възраст, дата на регистрация, дата на последно влизане, предоставено описание и други предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни. Със съгласието си с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава и своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на Уебсайтовете.
12.3. Нет Инфо полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
12.4. Нет Инфо полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или Злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
12.5. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, Нет Инфо ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
12.6. Нет Инфо събира и използва информацията по т. 12.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Нет Инфо. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Нет Инфо.
12.7. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Нет Инфо на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
12.8. Нет Инфо се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а) това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б) това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Нет Инфо;
в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Нет Инфо за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д) други посочени в закона случаи.
12.9. Нет Инфо си запазва правото да използва IP адресите на ПOТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия.
12.10. При използване на Уебсайтовете, Нет Инфо има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към Сървър на Нет Инфо във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на Сървъри на Нет Инфо и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена конкретна страница от някой от Уебсайтовете, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Нет Инфо съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.3. или т. 3.5. за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
12.11. Нет Инфо има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет Сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на неговото посещение на Уебсайтовете и други посещавани от него уебсайтове. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук.

ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
13.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а) преустановяване на дейността на Нет Инфо или прекратяване на поддържането на Уебсайтовете. При прекратяване на поддържането само на някой или някои от Уебсайтовете, договорът остава сила по отношение на останалите;
б) взаимно съгласие на страните за прекратяването, изразено писмено;
в) други предвидени в закона случаи.
13.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Нет Инфо има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил и Услугите, да прекрати регистрацията му и да прекрати достъпа до или да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора Нет Инфо не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от Сървърите на Нет Инфо, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
14.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайт и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
14.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Нет Инфо е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 Сървърите на Нет Инфо. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на Сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
14.3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Нет Инфо, дори ако не е било получено.
14.4. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
14.5. Уебсайтовете се поддържат от Нет Инфо посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Нет Инфо не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.
14.6. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
14.7. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са приети от управителните органи на Нет Инфо ЕАД на 01.08.2014г.

Текстът на настоящите Общи условия не може да се копира, ползва, възпроизвежда и пр. в цялост или в някоя част без изрично писмено съгласие на Нет Инфо.